VAKFIN FAALİYETLERİ

Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmesi için;

a- Vakıf, yakın felaket veya savaş tehlikelerine karşı önlem alınması için gerekli organizasyonları yapar. Sivil savunma kuruluşları ile işbirliği içerisine girer. Bölgede yaşayanların zarara uğramaması için her türlü tedbirleri alır.

b- Vakıf, felaket veya savaş nedeniyle evlerini, yurtlarını kaybeden ve korumasız kalan kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendilerine yiyecek, giyecek, battaniye ve çadır gibi geçici barınma yardımları yapar.

Mağdurları, yakınları veya hayırsever vatandaşların yanlarına yerleştirir. Aşevleri ve iskân merkezleri kurar. Gerektiğinde felaketzedelerin yerleştirilmesi amacıyla misafirhaneler inşa eder, satın alır, kiralar veya bu amaçla kurulan tesislere ortak olur. Vakıf yapacağı yardımları ayni olarak felaket bölgelerine ulaştırmakta güçlükle karşılaşırsa mağdurlara nakdi yardımda bulunur.

c- Vakıf, kimsesiz çocukların barınmaları için gerekli yurt, ev, pansiyon gibi müesseseleri inşa eder, satın alır veya kiralar. Eğitimlerin sağlanması için okullar, kurslar vb. eğitim kurumları kurar, inşa eder, kiralar, satın alır veya mevcut eğitim kurumlarıyla anlaşarak çocukların eğitiminin en iyi şekilde yapılmasını sağlar.

d- Vakfın kimsesiz çocuklara desteği, kendi başlarına ayakta kalabilecekleri şekilde yetişene kadar devam eder. Gerekirse iş kurmalarına destek olur veya bir işe yerleşmelerine yardımcı olur.

e- İyi bir eğitim ve terbiye alamamış her insan yardıma muhtaç duruma düşeceğinden Vakıf, tüm gençlerin eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunur. İmkanları ölçüsünde burs, ayni yardım ve destekleyici kurslar ile onlara destek olur. Vakfın tesislerinden yararlanma hakkı öncelikle ülkemizde veya yurt dışında felakete maruz kalmış kimseler veya onların çocuklarınındır. Ancak eğitim alanındaki kurum veya yardımlardan, zeki fakat imkanları kendi başına tahsiline yetmeyen gençlere de yararlandırılır.

f- Vakıf, tüm bu çalışmalar için gayrimenkul edinebilir, bina veya tesisler inşa edebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. Anaokulları, orta dereceli okullar, lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar kurabilir, işletebilir. Ayrıca sığınaklar, barınma yerleri, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar ve dinlenme amaçlı tesisler, spor tesisleri kurar ve işletir. Her türlü kütüphane, laboratuvar, huzurevi, hastane, klinik vb. müesseseleri kurar ve işletir. Ayrıca dilediği Cami, Kur’an Kursu, Taziye Evi ve her türlü ibadet yerlerine nakdi ve ayni yardımda bulunabilir.

g- Vakıf, dünyada zulme uğrayan kimseleri tanıtmak ve gerekli desteği sağlamak amacı ile sesli veya görüntülü yayınlar yapar, miting ve gösteri yürüyüşler tertipler; spor organizasyonları, yarışmalar, müzayedeler tertipler; anma geceleri ve konserler organize eder.

h- Vakıf, mal varlığını geliştirmek amacıyla her türlü ticari, sınai, kültürel ve zirai faaliyette bulunur. Konserler, paneller, yarışmalar, çekilişler, yardımlaşma toplantıları, müzayedeler organize eder. İşletmeler kurar, kurulu bulananları satın alır veya ortak olur.

i- Vakıf, kanunlar dairesinde gerekli izinleri aldığı takdirde yurt içinde veya dışında benzer amaçlarla faaliyet gösteren dernek, teşkilat, vakıf vb. kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapar, üye olur, kurumsal gelişimlerini destekler veya destek alır,

j- İlgili mevzuat dahilinde gerekli müsaadeler alınarak her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (ilköğretim, kolej, yüksek okul, üniversite, enstitü, kurs, yurt, kütüphane, bilimsel araştırma-geliştirme ve dokümantasyon merkezleri) açar, sosyal, kültürel ve spor tesis ve merkezleri açmak,

k- Bilimsel, tarihsel, sanatsal ve kültürel yerli yabancı yayınları izlemek, edinmek, süreli süresiz yayınlar çıkarmak,

l- Türkiye ekonomisinin güçlenmesi yönünde ihtiyaç duyulan her alanda eğitim, öğretim, araştırma geliştirme ve uygulama hizmetlerine destek vermek katkıda bulunmak,

m- Üniversite dâhil her seviyede okul, kreş, yurt, kütüphane, sağlık ocağı, poliklinik, Hastane ve bilumum sağlık kuruluşu ile cami, Kur’an Kursu, aşevi, yol, su, elektrik gibi ortak ve kamuya yararlı malların ve bunların eklentilerinin yeniden inşasını, tamiratını, bakım ve korumasını gerçekleştirir veya katkıda bulunmak,

n- Mesleki ve beceri kursları açmak, açılmasına yardımcı olmak, açılmış olanlara maddi ve manevi destek sağlamak, bu kursların varlığını sürdürebilmek için gerekli alet ve malzeme, öğretmen ve yer temin etmek veya katkıda bulunmak,

o- Milli, manevi, örf ve adetlerimize uygun, sosyal ahlaki, dini, ekonomik ve kültürel konulu, gayri siyasi mahiyette, toplantılar, seminerler, dersler, eğitimler, kültürel geziler tertip etmek,

p- Her seviyede öğrenim gören öğrencilere burs, ders araç ve gereçleri veya bu amaçla maddi yardımlarda bulunmak,

r- İhtiyaç sahiplerine nakdi sağlık yardımları yapmak veya bu amaçla ilaç ve benzeri sağlık araç ve gereci temin etmek, tedavilerinin yapılmasını sağlamak,

s- Vakfın amacını gerçekleştirmek üzere ticari işletmeler kurar, açılmış olan işletmelere iştirak eder veya ortak olur,

t- Vakfın amacına ulaşmak için ihtiyaç duyduğu maddi menfaatlerin temini için, üçüncü kişilerden yardım toplamak ve bunları koordine etmek, ilgili ihtiyaç sahiplerine dağıtmak veya yapılmakta olan projelerde kullanmak,

v- Vakfın faaliyetleri ve amacı ile ilgili olarak resmi ve özel mercilere müracaatlarda bulunmak,